TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

PENTRU SERVICIUL”E-FACTUR@”

 

Termenii şi Condiţiile Generale de utilizare a Serviciului e-Factur@ (denumite în continuare “Termeni” sau ”Contract) descrise în acest document reprezintă un contract în sensul prevederilor art.1166 din Codul Civil și este încheiat între Dumneaovastră și SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI ȘI DECONTĂRI TRANSFOND SA cu sediul în Bucureşti, Bd Ficusului, Nr. 1, Sector 1, cod poştal 013971, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București  sub nr.J40/6820/2000, cod unic de identificare RO 13215516, operator de date cu caracter personal înregistrată în Registrul de Evidenţă al Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) sub nr.1611, capital social subscris şi vărsat 6.720.000 Lei, denumită în continuare „Societatea” sau ”TRANSFOND”, legal reprezentată de către domnul Sabin Carantină, Director General.

Informaţii despre Serviciul e-Factur@ pot fi obţinute şi accesând pagina web https://efactura.transfond.ro/efact-client/login.ef („Pagina web”). Adresa de e-mail a TRANSFOND este helpdesk@transfond.ro. Aceşti Termeni sunt stocaţi de către TRANSFOND şi sunt accesibili pentru Dumneavoastră, pe Pagina web, în limba română.

 

1. APLICABILITATEA ȘI DESCRIEREA SERVICIULUI

1.1 Aceşti Termeni reglementează, în forma juridică a unui contract, relaţia comercială dintre TRANSFOND şi Dumneavoastră cu privire la furnizarea, de către TRANSFOND - în numele şi pe seama creditorilor Dumnevoastră - către Dumneavoastră, a serviciului e-Factur@ („Serviciul”), astfel cum acesta din urmă este descris în prezentul document. Serviciul este disponibil pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice.

1.2 TRANSFOND va furniza Serviciul prin punerea sa la dispoziţia Dumneavoastră, la adresa de internet www.transfond.ro.

1.3 Scopul Serviciului este acela de a permite vizualizarea, de către Dumneavoastră, prin intermediul reţelei Internet, a facturilor în formă electronică ce v-au fost transmise în ultimele 90 de zile, în format PDF şi XML semnate electronic cu un certificat calificat, emise de creditorii Dumneavoastră şi livrate de TRANSFOND în contul creat exclusiv pentru Dumneavoastră, accesibil la adresa de internet www.transfond.ro (”Contul e-Factur@”). În scopul furnizarii Serviciului, TRANSFOND cooperează cu:

(denumiţi, împreună, „Parteneri”), iar Dumnevoastră sunteţi de acord că Serviciul nu va putea fi furnizat în absenţa cooperării dintre TRANSFOND şi aceşti Parteneri.

1.4 TRANSFOND furnizează Serviciul în mod gratuit. TRANSFOND îşi rezervă dreptul de a vă propune, în viitor, în condiţiile prevăzute în Secţiunea 8, tarife pentru utilizarea parţială (a anumitor componente) sau integrală a Serviciului, precum şi, modificări şi completări corespunzătoare ale acestor Termeni.

1.5 Accesul la Serviciu este restricţionat şi se face numai prin intermediul unui nume de utilizator şi al unei parole, pentru care Dumneavoastră aveţi dreptul să optaţi în cadrul procesului de înregistrare pentru utilizarea Serviciului.

1.6 Accesul la Serviciu este condiţionat de calitatea Dumneavoastră de client al unui Partener ce vă este creditor (dovedită prin deținerea unui cod de client emis de acesta), de acceptarea de către Dumneavoastră a Termenilor și introducerea corectă a tuturor datelor necesare înregistrării. Acceptarea Termenilor de către Dumneavoastră reprezintă încheierea unui contract cu TRANSFOND, în temeiul căruia vă veţi bucura de drepturile şi vă veţi asuma obligaţiile prevăzute în aceşti Termeni.

1.7 Puteți accepta Termenii:

1.8 Dacă sunteţi o persoană fizică, nu puteţi utiliza Serviciul şi nu puteţi accepta Termenii în cazul în care:

1.9 Înainte de a accepta aceşti Termeni, ar trebui să tipăriţi sau să salvaţi într-un fişier local Termenii, pentru uzul Dumneavoastră curent.

1.10 Cerinţele tehnice minime pentru o furnizare corespunzătoare a Serviciului pentru Dumneavoastră sunt: un computer conectat la Internet şi un program de navigare de tipul Microsoft Internet Explorer sau Google Chrome instalat pe respectivul computer.

1.11 Puteţi accesa Serviciul 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care TRANSFOND sau orice persoană terţă autorizată (cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicaţii) efectuează lucrări de întreţinere şi/sau reparaţii. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită capacităţii limitate de procesare a sistemului informatic pe care rulează Serviciul.

1.12 Prin vizualizarea facturilor în formă electronică prevăzute la articolul 1.3., Dumneavoastră recunoaşteţi în mod irevocabil că aţi primit respectivele facturi în formă electronică, transmise de TRANSFOND. În acest sens, confirmaţi şi sunteţi de acord că proba primirii facturilor în formă electronică se poate face oricând pe baza logurilor generate de Serviciul e-Factur@.

1.13 După transmiterea facturilor în formă electronică în Contul e-Factur@ veți fi notificat la adresa Dumneavoastră de e-mail, în funcție de opțiunea de notificare selectată de emitentul de facturi, după cum urmează:

În mesaj vi se comunică faptul că aţi primit o factură/”n” facturi în formă electronică de la emitentul de facturi şi că le puteţi vizualiza şi/sau descărca din Contul e-Factur@. Răspunderea pentru verificarea mesajelor ce vă sunt expediate de TRANSFOND pe adresa Dumneavoastră de email vă revine în întregime.

 

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TRANSFOND

2.1 TRANSFOND va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciului de către Dumneavoastră în condiţii de securitate şi confidenţialitate.

2.2 TRANSFOND poate oricând suspenda sau întrerupe furnizarea Serviciului, cu efect imediat şi fără un anunţ prealabil, în scopul efectuării unor reparaţii sau lucrări de întreţinere, ori în scopul îmbunătăţirii performanţelor Serviciului.

2.3 În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a acestui Serviciu, de către Dumneavoastră, precum şi de nerespectare a oricăror obligaţii ce vă revin potrivit acestor Termeni, TRANSFOND îşi rezervă dreptul de a limita, suspenda sau întrerupe, fără preaviz, accesul Dumneavoastră la Serviciu.

2.4 Confirmaţi şi sunteţi de acord că, în cazul în care TRANSFOND interzice accesul la Contul e-Factur@, nu veţi putea accesa Serviciul, detaliile Contul e-Factur@ sau orice fişiere sau orice alt conţinut ce se află în Contul e-Factur@.

2.5 Confirmaţi şi sunteţi de acord că TRANSFOND:

3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DUMNEAVOASTRĂ

3.1 Pentru accesarea Serviciului este posibil să vi se solicite să furnizaţi informaţii referitoare la Dumneavoastră (cum ar fi date de identificare a persoanei sau date de contact) în cadrul procesului de înregistrare pentru Serviciu, sau în cadrul utilizării continue a Serviciului de către Dumneavoastră. Sunteţi de acord ca orice asemenea informaţii pentru înregistrare pe care le furnizaţi TRANSFOND să fie întotdeauna exacte, adevărate, corecte, complete şi actualizate.

3.2 Sunteţi de acord să nu accesaţi (şi nici să nu încercaţi să accesaţi) niciun Serviciu decât prin intermediul interfeţei pusă la dispoziţie de TRANSFOND, cu excepţia cazului în care vi s-a permis o derogare în mod expres, în baza unui contract separat încheiat cu TRANSFOND.

3.3 Cu excepţia cazului în care vi s-a permis o derogare în mod expres, în baza unui contract separat încheiat cu TRANSFOND, sunteţi de acord să nu reproduceţi, faceţi duplicate, copiaţi, vindeţi, comercializaţi sau revindeţi Serviciul, în niciun scop.

3.4 Vă obligaţi să utilizaţi Serviciul numai în scopul menţionat la articolul 1.3,  astfel încât prin propria Dumneavoastră conduită să nu perturbaţi funcţionarea normală a Serviciului şi sunteţi răspunzător faţă de TRANSFOND pentru orice daune suferite de acesta, care au fost cauzate prin nerespectarea, de către Dumneavoastră, a obligaţiilor prevăzute în aceşti Termeni.

3.5 Vă obligaţi, în permanenţă, să păstraţi confidenţialitatea detaliilor contului Dumneavoastră, fiind singurul răspunzător pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terţ, indiferent dacă o asemenea divulgare a fost intenționată sau s-a produs din neglijenţa Dumneavoastră.

3.6 Înţelegeţi că accesul la anumite funcţiuni ale Serviciului poate fi restricţionat pe toată durata în care furnizarea către Dumneavoastră a tuturor sau a unei părţi din alte servicii ale TRANSFOND este suspendată sau întreruptă, indiferent de cauza suspendării sau a întreruperii.

3.7 Înţelegeţi că administrarea căsuţei de email pe care o indicaţi în crearea profilului în e-Factur@ vă revine în întregime, ca parte a unui serviciu la care TRANSFOND nu este parte şi de care TRANSFOND nu poate fi ţinut răspunzător.

4. UTILIZAREA SERVICIULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

4.1 Sunteţi de acord să utilizaţi Serviciul numai în scopul permis de aceşti Termeni şi de lege.

4.2 Sunteţi de acord să nu desfăşuraţi nicio activitate care, în orice mod, s-ar interfera cu sau ar afecta Serviciul, ori serverele şi reţelele conectate la Serviciu.

4.3 Cu excepţia cazului în care vi s-a permis în mod expres, în baza unui contract separat încheiat cu TRANSFOND, o activitate de genul celei prevăzute la articolul 4.2, sunteţi de acord să nu reproduceţi, faceţi duplicate, copiaţi, vindeţi, comercializaţi sau revindeţi Serviciul, în niciun scop.

4.4 Sunteţi de acord că suportaţi în mod exclusiv răspunderea juridică – cu excluderea totală a răspunderii TRANSFOND sau cea a oricarui terţ - pentru orice încalcare a obligaţiilor asumate în conformitate cu aceşti Termeni sau pentru consecinţele oricărei astfel de încălcări, inclusiv orice pierdere sau daune pe care le poate suferi TRANSFOND.

4.5 În situaţia în care, în termen de 24 de ore de la introducerea datelor necesare creării Contului pe site-ul TRANSFOND, nu v-aţi activat Contul e-Factur@, conform notificării primite pe email de la adresa noreply@transfond.ro, Contul e-Factur@ va fi şters. Pentru a putea recepţiona facturile în format electronic va trebui să reluaţi procesul de creare a Contul e-Factur@ de pe site-ul TRANSFOND.

5. SECURITATEA

5.1 Serviciul este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restricţionat. Orice accesare a sistemului şi/sau a Serviciului, prin folosirea unui nume de utilizator (identificator) şi/sau a unei parole care nu au fost alocate celui care încearcă să acceseze sistemul şi/sau Serviciul sau accesarea sistemului în orice alt mod, prin înlăturarea neautorizată a restricţiilor de acces, precum şi utilizarea sistemului cu depaşirea limitelor autorizării constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii române.

5.2 Prin accesarea Contul e-Factur@ cu utilizarea parolei personale, Dumneavoastră sunteţi responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. TRANSFOND nu este răspunzătoare pentru erorile Serviciului survenite în urma neglijenţei Dumneavoastră privind asigurarea securităţii şi confidenţialităţii detaliilor Contul e-Factur@.

5.3 În cazul în care vi se aduce la cunoştinţă sau aflaţi despre orice utilizare neautorizată a Contul e-Factur@, sunteţi de acord să notificaţi imediat TRANSFOND la adresa de e-mail menţionată în preambulul la aceşti Termeni.

6. DREPTUL DE PROPRIETATE

6.1 Confirmaţi şi sunteţi de acord că TRANSFOND deţine toate drepturile, titlurile şi interesele legale în şi asupra Serviciului, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală care există în legatură cu Serviciul (indiferent dacă drepturile respective sunt sau nu înregistrate, şi indiferent de locaţia în care ar putea exista drepturile). În plus, confirmaţi că Serviciul poate conţine informaţii considerate confidenţiale de către TRANSFOND (care vă vor fi notificate în prealabil) şi vă obligaţi că nu veţi dezvălui aceste informaţii fără consimţământul prealabil scris al TRANSFOND.

6.2. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel printr-un contract separat încheiat cu TRANSFOND, niciuna din dispoziţiile Termenilor nu vă dă dreptul de a utiliza denumirile comerciale, mărcile de comerţ, mărcile de servicii, emblemele, numele de domenii ale TRANSFOND, precum şi orice alte caracteristici distinctive ale Serviciului.

6.3 În cazul în care vi s-a acordat un drept expres de a utiliza oricare dintre caracteristicile distinctive ale Serviciului prevăzute de articolul 6.2, în baza unui contract încheiat separat cu TRANSFOND, atunci sunteţi de acord că utilizarea, de către Dumneavoastră, a caracteristicilor respective va fi realizată în conformitate cu acel contract, sau cu orice dispoziţii aplicabile din cuprinsul acestor Termeni.

7. LICENŢĂ ACORDATĂ DE TRANSFOND

7.1 TRANSFOND vă acordă Dumneavoastră o licenţă personală, valabilă la nivel mondial, care nu include redevenţe, netransferabilă şi neexclusivă, de utilizare a software-ului care vă este pus la dispoziţie de către TRANSFOND, în cadrul Serviciului furnizat de TRANSFOND (denumit în continuare „Software”). Această licenţă are scopul exclusiv de a vă permite să utilizaţi şi să beneficiaţi de Serviciul furnizat de TRANSFOND, în conformitate cu dispoziţiile acestor Termeni.

7.2. Nu puteţi copia, modifica, desfăşura o activitate derivată, realiza inginerie inversă, descompune sau încerca să extrageţi în orice alt mod codul sursă al Software-ului sau orice parte a acestuia (şi nu puteţi permite unei alte persoane să efectueze aceste operaţiuni), decât în cazul în care aceste operaţiuni sunt permise sau impuse în mod expres prin lege, sau numai dacă TRANSFOND v-a notificat, în mod particular, că puteţi efectua aceste operaţiuni.

7.3 Cu excepţia cazului în care TRANSFOND v-a dat un acord scris specific în acest sens, nu puteţi cesiona (sau acorda o sublicenţă cu privire la) drepturile de a utiliza Software-ul, nu puteţi constitui o garanţie reală sau de orice natură în legătură cu drepturile Dumneavoastră de utilizare Software-ului şi nu puteţi transfera, în orice alt mod, orice parte a drepturilor Dumneavoastră de utilizare a Software-ului.

8. MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

8.1 Sunteţi de acord că TRANSFOND vă poate transmite notificări în legatură cu orice problemă ce priveşte Serviciul, inclusiv în legatură cu modificarea Termenilor, prin email sau afişări în cadrul Serviciului.

8.2 TRANSFOND poate oricând să vă propună modificări şi completări ale Termenilor. În acest scop, la aceeaşi dată, TRANSFOND va redacta o variantă actualizată a Termenilor, disponibilă în Contul e-Factur@. TRANSFOND vă va notifica, de fiecare dată, asupra acestor modificări şi completări.

8.3. Aveţi la dispoziţie un termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data efectuării formalităţilor prevăzute la articolul 8.2, pentru a accepta varianta actualizată a Termenilor într-una din modalităţile prevăzute la articolul 1.7, sau pentru a înceta prezentul contract, în condiţiile prevăzute la articolul 9.2.

9. DURATA ŞI ÎNCETAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE CU TRANSFOND

9.1 Prezentul contract se încheie pe durată nedeterminată. Termenii vor rămâne în vigoare până la încetarea raporturilor contractuale, fie la iniţiativa Dumneavoastră, fie la iniţiativa TRANSFOND, după cum se prevede în articolele următoare.

9.2 În cazul în care doriţi să încetaţi raportul contractual încheiat cu TRANSFOND, puteţi face acest lucru oricând, prin închiderea Contului e-Factur@, cu condiţia încetării prealabile a tuturor acordurilor date, de către dumneavoastră, emitenţilor de facturi cu care aveţi raporturi contractuale.

9.3 TRANSFOND poate rezilia, în orice moment, raportul contractual pe care îl are cu Dumneavoastră, în cazul în care:

9.4. TRANSFOND poate proceda la încetarea imediată a raportului contractual pe care îl are cu Dumneavoastră, în cazul în care:

9.5 Nici o dispoziţie din prezenta Secţiune nu va afecta drepturile TRANSFOND referitoare la furnizarea Serviciului, în conformitate cu Secţiunea 2 din aceşti Termeni.

10. EXCLUDEREA GARANŢIILOR

10.1 Serviciul este furnizat în forma în care acesta există, iar TRANSFOND, nu va acorda nicio garanţie în legatură cu acest Serviciu.

10.2 În special, TRANSFOND nu declară şi nu garantează că:

10.3 Nici o condiţie, garanţie sau alt termen (inclusiv orice termeni impliciţi referitori la calitatea satisfăcătoare, adecvarea la scop sau conformitatea cu descrierea) nu se aplică Serviciului, decât în măsura în care acestea sunt prevăzute în mod expres în aceşti Termeni.

10.4 Nici o dispoziţie din aceşti Termeni nu afectează, în niciun mod, drepturile legale care vă sunt recunoscute în permanenţă, în calitate de consumator, şi pe care nu puteţi accepta să le modificaţi sau să renunţaţi la ele pe cale contractuală.

 

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

11.1 Nici o dispoziţie din aceşti Termeni nu va exclude sau limita răspunderea TRANSFOND pentru prejudiciile cauzate Dumneavoastră în legatură cu furnizarea Serviciului, în acele cazuri în care legea aplicabilă nu permite astfel de excluderi sau limitări.

11.2 Sub rezerva principiului prevăzut în articolul 11.1, TRANSFOND nu va raspunde totuşi faţă de Dumneavoastră pentru:

11.3 Limitările referitoare la răspunderea TRANSFOND faţă de Dumneavoastră, prevăzute în articolul 11.2 se vor aplica indiferent dacă TRANSFOND a fost informat sau dacă ar fi trebuit să aibă cunostinţă despre posibilitatea producerii oricăror astfel de prejudicii.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. În conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal şi cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”), și în special în temeiul art. 12-14 din GDPR, vă informăm că TRANSFOND prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate mai jos.

12.2. În ceea ce vă privește, dacă utilizați serviciul pentru uzul dumneavoastră ca persoană fizică, Societatea prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal (CNP), codul de client alocat dumneavoastră de Partener (emitentul de facturi) care vă este creditor, numele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de poștă electronică, numele contului de utilizator (username), datele de facturare de pe factura emisă de creditor.

Dacă utilizați servicul ca reprezentant al unei persoane juridice, Societatea prelucrează doar numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de poștă electronică și, dacă e cazul, numele contului de utilizator (username).

12.3. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Societate exclusiv în scopul încheierii prezentului contract și al executării acestuia, astfel:

·         perechea de date CNP/ cod client este utilizată pentru a valida faptul că îndepliniți condițiile pentru a vi se permite deschiderea unui cont (prin verificarea cu perechea de date CNP/ cod client transmisă în prealabil TRANSFOND de către Partenerul care vă este creditor), precum și pentru administrarea ulterioară a contului e-Factur@ (de exemplu resetarea parolei).

Temeiul juridic al acestei prelucrări este art. 6 lit. b) din GDPR, respectiv prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră pentru deschiderea unui cont în condițiile prezentului contract.

Datele sunt păstrate pe toată durata existenței contului și arhivate timp de 3 ani după închiderea acestuia.

·         numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu se prelucrează pentru deschiderea contului e-Factur@ și pentru acordarea suportului tehnic în utilizarea acestuia de către dumneavoastră (de exemplu adresa este utilizată doar ca element suplimentar de identificare, în momentul în care solicitați suport tehnic).

Temeiul juridic pentru acest tip de prelucrări este cel menționat la art.6 lit. b) din GDPR, respectiv sunt necesare pentru executarea prezentului contract cu dumneavoastră.

Datele sunt păstrate pe toată perioada existenței contului dumneavoastră și încă 24 de ore după închiderea acestuia.

·         adresa de email și numele de utilizator pe care îl stabiliți pentru contul e-Factur@, se prelucrează pentru deschiderea contului e-Factur@ și pentru acordarea suportului tehnic în utilizarea acestuia de către dumneavoastră, ca elemente de identificare.

Temeiul juridic pentru acest tip de prelucrări este cel menționat la art.6 lit. b) din GDPR, respectiv sunt necesare pentru executarea prezentului contract cu dumneavoastră.

Datele sunt păstrate pe toată perioada existenței contului dumneavoastră și arhivate timp de 3 ani după închiderea acestuia.

·         Datele dumneavoastră menționate pe facturile pe care le primiți în contul e-Factur@ sunt prelucrate în sensul transmiterii acestora prin sistemul e-Factur@ către contul dumneavoastră și, în cazul în care doriți să vizualizați factura în format .pdf, datele sunt transformate din formatul .xml în formatul .pdf. De asemenea, o parte din aceste date pot fi extrase de către utilizatorii TRANSFOND sub forma unui raport, pentru a vă fi acordat suport, la cererea dumneavoastră.

Temeiul juridic al acestei prelucrări este de asemenea cel menționat la art. 6 lit. b) din GDPR, respectiv fiind necesară pentru executarea contractului cu dumneavoastră în condițiile prezentului contract.

Datele sunt păstrate, în cadrul facturilor, timp de 90 zile de la data procesării facturii în sistemul e-Factur@, pentru a vă fi disponibile conform prezentului contract. Pentru Partenerii emitenți de facturi, aceste date sunt păstrate pe toată perioada prevăzută de legislația în vigoare pentru acest tip de documente, conform contractelor încheiate de TRANSFOND cu respectivii Parteneri.

·         Unele date menționate pe facturile pe care le primiți în contul e-Factur@ sunt prelucrate și în cadrul unor rapoarte ce se emit în scopul executării contractului TRANSFOND cu Partenerul care vă este creditor.

Temeiul juridic al acestei prelucrări este art. 6 lit. f), din GDPR, respectiv interesul legitim al TRANSFOND de a demonstra executarea în termenii agreați a contractului cu Partenerul care vă este creditor.

Rapoartele conținând aceste date sunt arhivate de TRANFOND pentru 10 ani, iar rapoartele se transmit și Partenerului care vă este creditor (care emite factura).

·         Numele contului de utilizator (username) este reținut în fișierele de jurnalizare (log-uri) ale aplicației e-Factur@, în legătură cu activitatea dumneavoastră în raport cu contul (încercarea nereușită de autentificare, autentificarea cu succes, faptul că ați vizualizat sau nu factura) atât ca dovezi de audit, cât și pentru a vă putea acorda suport în utilizarea contului.

Temeiul juridic al acestei prelucrări este cel menționat de art. 6 lit. f), respectiv interesul legitim al TRANSFOND de a putea demonstra executarea contractelor cu Participanții în termenii agreați sau de a putea demonstra punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea protecției datelor dumneavoastră (conform art. 32 din GDPR), precum și cel menționat de art. 6 lit. b), respectiv pentru executarea prezentului contract cu dumneavoastră, în cazul acordării de suport în utilizarea contului.

Datele care se regăsesc în aceste fișiere, se arhivează pentru o perioadă de 3 ani.

În cazul în care utilizați servicul ca reprezentant al unei persoane juridice, nu vă este prelucrat CNP și nici adresa de domiciliu, fiind utilizate date ale organizației în numele căreia creați contul (CIF, codul de client, adresa organizației).

De asemenea, în cazul în care utilizați serviciul ca reprezentant al unei persoane juridice, toate prelucrările de date menționate mai sus se bazează pe temeiul juridic al art. 6 lit. f) din GDPR, respectiv în scopul intereselor legitime urmărite de TRANSFOND pentru a-și îndeplini contractele asumate cu organizația dumneavoastră și cu Partenerul care este creditor al organizației dumneavoastră.

12.4. TRANSFOND nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în procese decizionale automatizate și nici nu le folosește pentru a crea profiluri, în accepțiunea dată acestor termeni de către GDPR.

12.5. TRANSFOND prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României și nu transmite aceste date în afara Uniunii Europene.

12.6. Dorim să vă informăm că Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, potrivit art.12-22 din GDPR, aveţi următoarele drepturi:

i.        dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

ii.       dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră;

iii.       dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;

iv.       dreptul la restricţionarea prelucrării;

v.       dreptul la portabilitatea datelor;

vi.      dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu art.6 alin.1 lit. e) sau lit. f) din GDPR, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime;

vii.      dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră la locul de muncă;

viii.     dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanţe competente.

12.7. Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, puteţi contacta Societatea printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată, sau prin email la adresa dpo@transfond.ro.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de o lună de la primirea solicitării de către Societate, conform GDPR.

12.8. Prin acceptarea acestor Termeni, Dumneavoastră confirmaţi că ați luat la cunoștință cuprinsul prezentei Secțiuni 12 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

13. LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

13.1 Aceşti Termeni şi raportul juridic contractual dintre Dumneavoastră şi TRANSFOND sunt guvernate de legea română.

13.2 Eventualele neînţelegeri ivite între părţi cu privire la încheierea, executarea, modificarea, completarea, interpretarea sau încetarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu se realizează în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data la care oricare dintre părţi a notificat celeilalte părţi existenţa unei neîntelegeri, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

14. CLAUZE DIVERSE

14.1 Prin acceptarea acestor Termeni Dumneavoastră declaraţi că aveţi vârsta legală pentru a încheia şi executa prezentul contract, că aţi citit, aţi înţeles în totalitate şi că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a Serviciului, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

14.2 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui raport juridic contractual, una dintre părţi nu insistă în mod expres pentru a impune anumite prevederi ale acestor Termeni, nu înseamnă că acea parte a renunţat la astfel de prevederi sau că a renunţat la dreptul de a impune aceste prevederi.

14.3 Aceşti Termeni reprezintă întregul contract încheiat între Dumneavoastră şi TRANSFOND şi se aplică exclusiv utilizării Serviciului (fără a fi aplicabili şi altor servicii pe care TRANSFOND vi le poate furniza în baza unui contract distinct), înlocuind, pe deplin, orice înţelegeri anterioare, scrise sau orale, între Dumneavoastră şi TRANSFOND în legătura cu Serviciul.